mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30
Wrz 20, 2015

Zaproszenie do składania ofert na prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim

Zaproszenie do składania ofert na prace konserwatorskie przy elewacji

kościoła p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim

z dnia 20.09.2015 r.

1. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim

2. Osoba do kontaktu: ks. Jarosław Ciechanowski - tel. 56 678 32 93

3. Dane ogólne obiektu: Zbudowany na przełomie XIII/XIV w. Z tego okresu pochodzi prezbiterium - najstarsza część świątyni. Nawa główna, wybudowana także w stylu gotyckim, ma późniejszy rodowód. Najnowsze części kościoła pochodzą z początku XX w. Jest budowlą dwuczłonową, składającą się z nawy i wydzielonego zamkniętego prosto prezbiterium. Orientowany, murowany z cegły o układzie wendyjskim. Prezbiterium jest trójprzęsłowe, zamknięte ścianą prostą z zakrystią od strony północnej. Nawa jest trójprzęsłowa z kruchtą od zachodu. Kościół jest opięty prostymi skarpami. Szczyty trójkątne, wysokie dachy siodłowe kryte dachówką. W latach 1906 - 1907 została dobudowana nawa boczna i murowana wieża o wys. 29 m. jest ona wierną kopią jednej z wież zamku malborskiego .W ścianach prezbiterium wmurowane są tablice epitafijne zasłużonych obywateli.

4. Opis przedmiotu zamówienia: Prace konserwatorskie ceglano-kamiennej, częściowo tynkowanej elewacji kościoła (XIII/XIV w; 1907 r.) p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim łącznie z opracowaniem programu prac konserwatorskich , uzyskaniem pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5. Przyjęte rozwiązania zgodne ze sztuką konserwatorską i obowiązującymi normami.

. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania elewacji przed przystąpieniem do prac

. Usunięcie niewłaściwych i zniszczonych spoin i napraw

. Usunięcie nieprawidłowych daszków sterczyn

. Skucie odspojonych i osypujących się tynków

. Demontaż krat okiennych

. Oczyszczenie z nawarstwień

. Dezynfekcja

. Wymiana najbardziej zniszczonych cegieł i kształtek na nowe

. Wzmocnienie osłabionych partii muru

. Uzupełnienie spoin i ubytków w cegłach

. Hydrofobizacja

. Naprawa murów kamiennych

. Przywrócenie prawidłowych daszków przypór, parapetów i tynków, wylotów rur spustowych

. Konserwacja tarczy zegarowej, płyt marmurowych

. Wysypanie pasa wokół muru grysem kamiennym

. Konserwacja witraży i założenie dodatkowego oszklenia

. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

 1. Wiedza i doświadczenie: Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w tym okresie 1 pracą konserwatorsko-restauratorską prowadzoną na murze ceglanym z wystrojem architektonicznym wpisanym do rejestru zabytków, o wartości brutto min. 250 000,00 zł. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez składającego ofertę.

 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Ponadto wykonawca musi wykazać, że dysponuje zespołem konserwatorów złożonym z minimum dwóch osób z których każda spełnia wymogi o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez składającego ofertę.

8.Kryterium oceny oferty:

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych

w postępowaniu na podstawie poniższych kryteriów oceny:

- cena oferty - 90 %

C = (Cnaj : Co) x 90

gdzie:

C – liczba punktów przyznana badanej ofercie

Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert

Co – cena podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany

- gwarancja jakości - 10%

Wymagany przez Inwestora minimalny okres gwarancji to 3 lata.

Maksymalna możliwa ilość punktów: 10

OKRES GWARANCJI

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW

3 lata

6 (sześć)

4 lata

8 (osiem)

5 lat

10 (dziesięć)

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Wszystkie rozliczenia między stronami będą dokonywane w PLN.

Cena oferty winna być wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy uwzględniając podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić oraz wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

Oferent składając ofertę pozostaje nią związany z Zamawiającym przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

9.Informacje dotyczące kodu CPV : 92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

10.Termin i forma składania ofert:

Do 03.10.2015 r. - osobiście/pocztą na adres Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim, ul. Warszawska 37.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych lub wariantowych.

11.Istotne informacje na temat realizacji przedsięwzięcia:

- zaleca się aby każdy składający ofertę po uprzednim umówieniu się telefonicznie dokonał

wizji lokalnej

- zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru, bez podania przyczyny

- zamawiający zastrzega sobie prawo podziału wybranej oferty na etapy, które będą

realizowane w kolejnych latach, w zależności od pozyskanych środków ze źródeł zew.

- zamawiający będzie pozyskiwał środki z różnych źródeł na przestrzeni kilku lat na

wykonanie prac, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe w związku z tym zastrzega

sobie prawo zmiany warunków umowy dotyczących zakresu wykonywanych prac, terminu

realizacji, zgodnie z przyznanymi dotacjami ze środków zewnętrznych

- z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa ramowa

12. Informacja dotycząca wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień

sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym

do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane

podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające

w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13.Dodatkowych informacji udziela: ks. Jarosław Ciechanowski

14.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wywieszona na stronie internetowej parafii oraz wszyscy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani telefonicznie.

15.Oferta musi zawierać: ofertę cenową obejmującą cały przedmiot zamówienia, pieczątkę firmową, datę sporządzenia, adres siedziby oferenta , adres e-mail, nr telefonu, nr NIP (załącznik nr 1,) Oświadczenie (załącznik nr 2), Wykaz robót ( załącznik 3) wykaz osób

( załącznik 4), oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( załącznik. Nr. 5) Zaakceptowany wzór umowy ramowej ( załącznik nr. 6) .

16.Szczegółowy kosztorys przedstawi oferent, który zostanie wybrany.

17. Termin wykonania prac .

Termin wykonania każdego etapu zostanie uzgodniony każdorazowo, całość prac powinna zostać wykonana w ciągu siedmiu lat.

18.Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego

2. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

3. Wykaz robót

4. Wykaz osób

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu powiązań wykonawcy z zamawiającym

6. Wzór umowy ramowej

7. Przedmiar prac

Załącznik nr 1

.............................................................. ..................................., ...............

(Nazwa i adres wykonawcy lub pieczęć firmowa) (miejscowość) (data)

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert:

Prace konserwatorskie przy elewacji

kościoła p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim

przedkładam niniejszą ofertę:

OFERTA

a) firma:

b) z siedzibą/dane kontaktowe/adres e-mail:

c) oferta cenowa:

netto -

podatek vat 23 % -

brutto -

wartość słownie –

d) gwarancja

Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej

z niniejszą ofertą.

Zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z umową ramową i na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym i projekcie prac remontowo - konserwatorskich.

Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

……………………………, dnia…………….

/podpis/

Załącznik nr 2

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………….

……………………………….

……………………………….

OŚWIADCZENIE

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert:

Prace konserwatorskie przy elewacji

kościoła p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim

Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

……………………………, dnia…………….

/podpis/

.

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………….

……………………………….

……………………………….

WYKAZ ROBÓT

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert:

Prace konserwatorskie przy elewacji

kościoła p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim

Zakres, rodzaj i lokalizacja zamówienia

Całkowita wartość

Czas realizacji

Nazwa Zamawiającego oraz dane do kontaktu

Uwaga:

Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w tym okresie 1 pracą konserwatorsko-restauratorską prowadzoną na murze ceglanym z wystrojem architektonicznym wpisanym do rejestru zabytków, o wartości brutto min. 250 000,00 zł.

……………………………, dnia…………….

/podpis/

Załącznik nr 4

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………….

……………………………….

……………………………….

WYKAZ OSÓB

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert:

Prace konserwatorskie przy elewacji

kościoła p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim

Oświadczam, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Niniejszy załącznik zawiera wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (przewidzianych do realizacji) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczamy, iż posiadają one wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, oraz uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji do pracy przy obiektach zabytkowych) wraz z kserokopiami dokumentów, potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i uprawnienia.

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie

(np. nr uprawnień)

1

2

3

4

Uwaga:

Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca wykaże się, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, prac budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych .

……………………………, dnia…………….

/podpis/

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM


OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym z dnia ……………………………….. 2015 r. na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że pomiędzy:

…………………….…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko Oferenta/ki, adres zameldowania, PESEL i dane prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli dotyczy)

a Zamawiającym ,

nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu.

Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem/ką, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………, dnia…………….

/podpis/

Załącznik nr 6

Toruń, dnia ……..2015 r.

Umowa ramowa na wykonanie prac konserwatorskich

Zawarta w dniu ……… r., w Papowie Toruńskim pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim ul. Warszawska 37 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Proboszcza – Ks. Jarosława Ciechanowskiego

a

Firmą……………………………………, reprezentowaną przez …………………., zwaną w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

 1. Na podstawie złożonej oferty z dnia 20.09.2015 r. w ramach zapytania o cenę Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „ Konserwacja elewacji kościoła p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim”. Zadanie realizowane będzie etapami, zależnie od pozyskanych środków zewnętrznych
 2. Praca powyższa wykonywana będzie na podstawie programu prac konserwatorskich zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, zgodnie z zasadami wiedzy konserwatorskiej i technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami.
 3. Praca powyższa wykonana zostanie przy pomocy sprzętu i materiałów Wykonawcy
 4. Wykonawca zapewnia wykonanie pracy zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.
 5. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę części prac objętych niniejszą umową innym

osobom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za BHP, terminowe i dobre

jakościowo wykonanie prac jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany etapami, każdy etap w terminie każdorazowo

uzgodnionym z zamawiającym, przy czym okres związania z ofertą wynosi siedem lat.

§ 3

 1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie ………. brutto za cały przedmiot umowy. Etapy płatności ustalone będą przez strony dla każdego elementu zadania zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia indeksacji wynagrodzenia o ile wskaźnik zmian cen produkcji budowlano montażowej wzrośnie o co najmniej 5 % w stosunku do ceny ofertowej ( zgodnie komunikatem GUS ).

§ 4

1. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego,

Inspektora Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, lub inspektora nadzoru inwestorskiego

wyznaczonego przez zamawiającego.

§ 5

 1. Ponieważ prace finansowane będą z dotacji uzyskanych przez Zamawiającego z różnych źródeł, oraz ze środków własnych, strony każdorazowo ustalą procedurę oraz terminy płatności za poszczególne etapy.
 2. Zamawiający może zostać zwolniony z dotrzymania warunków umowy w razie

niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku

nierzetelnego, niezgodnego z projektem i sztuką konserwatorską wykonania prac

stwierdzonego przez inspektora nadzoru.

 1. Wykonawca może zostać zwolniony z dotrzymania warunków umowy w razie

niedotrzymania warunków umowy przez Zamawiającego, a w szczególności w

przypadku zwłoki w zapłacie powyżej 30 dni od ustalonego terminu po odbiorze

elementu prawidłowo wykonanych prac. Obie strony mogą ustalić, że zwłoka w zapłacie występująca z przyczyn niezależnych przez Zamawiającego jest akceptowalna.

§ 6

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków.
 2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu

podpisanego przez strony.

2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr. 7

Elewacje kościoła p.w. Św. Mikołaja Biskupa - przedmiar

1.Konserwacja prezbiterium lica ceglanego z cegły gotyckiej ,wypraw w blendach, ościeżach , tynku,witraży

i pozostałe prace

Str południowa cegła 31,73m2 , przypora 1 szt 13,30m2, wyprawy 14,64m2 razem 59,67m2

str wschodnia cegła 63,24m2 , przypora 2 szt 33,94m2, wyprawy 9,17m2 razem 106,35m2

str północna cegła 18,58m2 , wyprawy 5,95m2 , tynki 28,60m2 razem 53,13m2

str wsch nawy głównej (ściana elewacji+ogniomur) cegła 63,32m2

cegła 176,87m2 przypory cegła 47,24m2 wyprawy 29,76m2 tynki 28,60m2

2. Konserwacja nawy,zakrystii ,kaplic lica ceglanego z cegły gotyckiej ,wypraw w blendach, ościeżach , tynku,

witraży i pozostałe prace

Str południowa cegła 65,66m2 , przypora 3 szt 70,98m2, wyprawy 16,76m2 razem 153,40m2

str północna cegła 0,00m2 , wyprawy 0,00m2 , tynki 68,56m2 razem 68,56m2

str zach nawy (ściana elewacji+ogniomur ) cegła 46,29m2 wyprawy16,24 m2 razem 46,93m2

cegła 111,95 m2 przypory cegła 70,98m2 wyprawy 33,00m2 tynki 68,56m2

3. Konserwacja wieżyi kruchty lica ceglanego z cegły gotyckiej ,wypraw w blendach, ościeżach , ,witraży i

pozostałe prace

str płd wieży i kaplicy cegła 66,68+20,70m2 , kamień 11,36+8,81m2, wyprawy 10,76m2 razem 118,31m2

str płn wieży cegła 60,15m2 , kamień 8,54m2, wyprawy 8,10m2 , razem 76,79m2

str zach wieży i kaplicy cegła 79,17+3,50m2 kamień 21,25+5,40m2 wyprawy34,80 m2 razem 144,12m2

str wsch wieży cegła 68,01m2 wyprawa 24,00m2 razem 92,01m2

cegła 298,21 m2 kamień 55,36m2 wyprawy 77,66m2

……………………………, dnia…………….

/podpis/

1863 Ostatnio zmieniany niedziela, 20 wrzesień 2015 13:14

Msze święte

Papowo Toruńskie

niedziele i święta:
7:30, 12:00, 18:00
dni powszednie:
18:00

 

Łysomice

niedziele i święta:
9:00, 10:30
dni powszednie:
17:00