mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30

Regulamin Cmentarza

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja Biskupa
w Papowie Toruńskim

 

 1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest parafia p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim.
 3. Cmentarz otwarty jest codziennie w porze letniej (1 IV - 31 X) od godz. 8.00 do 20.00, w porze zimowej (1 XI - 31 III) od godz. 8.00 do 18.00.
 4. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek.
 5. Dzieci w wieku przedszkolnym na terenie cmentarza powinny znajdować się pod opieką dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają kierownicy tych grup.
 6. W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:
  • przebywanie poza godzinami otwarcia,
  • przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,
  • wprowadzanie zwierząt,
  • niszczenie zieleni,
  • niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,
  • wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, oraz śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci,
  • prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,
  • zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego,
  • utwardzanie w sposób trwały dzierżawionego terenu miejsc grzebalnych tj: wstawianie krawężników, kostki brukowej itp.
  • ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów bez zezwolenia Administratora cmentarza,
  • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora,
  • handlowanie i zarobkowanie bez zgody Administratora,
  • usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,
  • zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,
  • chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych,
  • samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.
 7. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii cmentarza.
 8. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Administratora. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub przy grobach.
 9. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Sposób zagospodarowania cmentarza regulują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi stawianie nowych i modernizacja starych nagrobków, pomników i tablic (znajdujących się na grobach indywidualnych i zbiorowych) powinny zostać przed wykonaniem zgłoszone w kancelarii parafialnej.
 11. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
 12. Kancelaria cmentarza (znajdująca się przy kancelarii parafialnej, Parafii p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim ul. Warszawska 37. czynna w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 16.30 załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty.
 13. Wszystkie opłaty wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
 14. Każdy grób powinien mieć dysponenta/dysponentów. Oświadcza on w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu.
 15. Dysponenci miejsc grzebalnych zobowiązani są do niezwłocznego, w sposób trwały, umieszczenia w granicach miejsca grzebalnego, informacji o osobach spoczywających w grobie. Informacje o osobach spoczywających w grobie powinny zawierać: imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia, datę śmierci.
 16. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz po uprzednim wniesieniu opłat. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu na grób.
 17. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym, Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.
 18. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza okazywać pozwolenie wydane przez Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza.
 19. Przypominamy o konieczności opłacenia dzierżawy. Dzierżawa miejsca pochówku -grobu na cmentarzu wygasa po 20 latach od pochówku i należy ją przedłużyć w kancelarii parafialnej Parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim przy ul. Warszawskiej 37.
 20. Parafia ma prawo likwidować groby zaniedbane i których dzierżawa nie została odnowiona. Groby z nieuregulowanymi opłatami zostaną przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Niniejszy Regulamin, zatwierdzony przez Proboszcza Parafii p.w. Świętego Mikołaja Biskupa, zgodny jest z aktualnie obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi dotyczącymi pogrzebu i cmentarzy.

 

Regulamin cmentarza wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

 

 

 

Ks. Jarosław Ciechanowski

Proboszcz
Parafii p.w. Świętego Mikołaja Biskupa
w Papowie Toruńskim

 

 

 

 


(poprzednia wersja)

Regulamin Cmentarza

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja Biskupa
w Papowie Toruńskim

 

 1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest parafia p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim.
 3. Cmentarz otwarty jest codziennie w porze letniej (1 IV - 31 X) od godz. 8.00 do 20.00, w porze zimowej (1 XI - 31 III) od godz. 8.00 do 18.00.
 4. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek.
 5. Dzieci w wieku przedszkolnym na terenie cmentarza powinny znajdować się pod opieką dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają kierownicy tych grup.
 6. W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:

- przebywanie poza godzinami otwarcia,

- przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,

- wprowadzanie zwierząt,

- niszczenie zieleni,

- niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,

- wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, oraz śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci,

- prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,

- zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego,

- ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie wokół miejsc grzebalnych bez zezwolenia Administratora cmentarza,

- wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora,

- handlowanie i zarobkowanie bez zgody Administratora,

- usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,

- zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,

- chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych,

- samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.

 1. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii cmentarza.
 2. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Administratora. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub przy grobach.
 3. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Sposób zagospodarowania cmentarza regulują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi stawianie nowych i modernizacja starych nagrobków, pomników i tablic (znajdujących się na grobach indywidualnych i zbiorowych) powinny zostać przed wykonaniem zgłoszone w kancelarii parafialnej.
 5. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
 6. Kancelaria cmentarza (znajdująca się przy kancelarii parafialnej, Parafii p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim ul. Warszawska 37. czynna we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 9.00 i 19.00 do 20.00 załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty.
 7. Wszystkie opłaty wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
 8. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Oświadcza on w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu.
 9. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz po uprzednim wniesieniu opłat. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu na grób.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.
 11. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza okazywać pozwolenie wydane przez Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza.
 12. Przypominamy o konieczności opłacenia dzierżawy. Dzierżawa miejsca pochówku -grobu na cmentarzu wygasa po 20 latach od pochówku i należy ją przedłużyć w kancelarii parafialnej Parafii p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim przy ul. Warszawskiej 37. Parafia ma prawo likwidować groby zaniedbane i których dzierżawa nie została odnowiona. Groby z nieuregulowanymi opłatami zostaną przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Niniejszy Regulamin, zatwierdzony przez Proboszcza Parafii p.w. Świętego Mikołaja Biskupa, zgodny jest z aktualnie obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi dotyczącymi pogrzebu i cmentarzy.

 

Regulamin cmentarza wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

 

Ks. Jarosław Ciechanowski

Proboszcz
Parafii p.w. Świętego Mikołaja Biskupa
w Papowie Toruńskim

 

5370 Ostatnio zmieniany poniedziałek, 29 marzec 2021 19:36