mapPapowo Toruńskie
Łysomice
mapMsze Święte
ndz. i św. Papowo Tor.: 7:30, 12:00, 18:00, Łysomice: 9:00, 10:30

Na początek proponujemy Wam Nauki rekolekcyjne na każdy dzień Wielkiego Postu. Miłego słuchania.

Szymon cz. 1

Szymon cz. 2

Szymon cz. 3

Piotr cz. 1

Piotr cz. 2

Piotr cz. 3

Powołanie cz. 1

Powołanie cz. 2

Powołanie cz. 3

Pod Cezareą Filipową cz. 1

Pod Cezareą Filipową cz. 2

Pod Cezareą Filipową cz. 3

Na dziedzińcu arcykapłana cz. 1

Na dziedzińcu arcykapłana cz. 2

Na dziedzińcu arcykapłana cz. 3

Zmartwychwstanie cz. 1

Zmartwychwstanie cz. 2

Zmartwychwstanie cz. 3

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu cz. 1

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu cz. 2

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu cz. 3

sobota, 14 marzec 2020 12:02

Ważne informacje w sprawie koronawirusa

Drodzy Parafianie

W nawiązaniu do obecnej sytuacji w jakiej znalazł się świat i nasza Ojczyzna oraz w nawiązaniu do wszystkich aktów prawnych i rozporządzeń, zarówno Władzy państwowej jak i kościelnej, dotyczących koronawirus,  przedstawiamy krótko co obowiązuje:

 1. Na każdej Mszy Świętej wewnątrz kościoła może znajdować się łącznie 50 osób. (Korzystać będziemy tylko z wejścia do kościoła przy zakrystii). Pozostali, którzy przybędą, będą mieli możliwość przyjęcia Komunii świętej przed wejściem do kościoła i kaplicy, po czym udadzą się do swoich domów (zasada ta dotyczy również dni powszednich). Przed wejściem do świątyni korzystamy z dezynfekcji dłoni. Zachowujemy zalecaną bezpieczną odległość, znak pokoju w czasie liturgii przekazujemy przez skinienie głowy. 
 2. W związku z powyższymi ograniczeniami i obowiązującą dyspensa zwalniającą wiernych z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, w odniesieniu do tych, którzy pomimo wszystko chcą uczestniczyć we Mszy Świętej, proponujemy, aby wziąć pod uwagę możliwość uczestnictwa w dni powszednie. Możliwość niedzielnej Mszy Świętej zostawmy dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w tygodniu.
 3. Wychodząc naprzeciw pragnieniom wiernych dotyczących uczestnictwa we Mszy św. rekomendujemy następujący porządek Mszy św. w dni powszednie, przy zachowaniu zasady do 50 osób:

  • 17.00 Kaplica Łysomice od poniedziałku do soboty uczestniczą tylko mieszkańcy Łysomic
  • 18.00 Kościół w Papowie Toruńskim w poniedziałek uczestniczą tylko mieszkańcy Zakrzewka i Koniczynki
  • 18.00 Kościół w Papowie Toruńskim od wtorku do soboty uczestniczą tylko mieszkańcy Papowa Toruńskiego.
 4. Zgodnie z rekomendacją Episkopatu Polski przypominamy i zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę, bynajmniej przez ten czas. (Znakiem na przyjęcie Komunii św. na rękę są wyciągnięte na wysokość twarzy, położone na sobie obie dłonie, lewa dłoń na prawej dłoni, spożywamy Komunię św. przy kapłanie).
 5. Prosimy wiernych o otwarte serce dla osób starszych, chorych i potrzebujących pomocy w tych dniach, np. przy robieniu zakupów czy rozwiązywaniu problemów dnia codziennego.

 

Powyższe obowiązuje do 29 marca 2020 r., bądź do odwołania.

 

 

Wasi duszpasterze

ks. Marcin Jędraszek

ks. Jarosław Ciechanowski


Drodzy diecezjanie!

Znaleźliśmy się w wyjątkowej i bardzo trudnej sytuacji, która wzywa nas do zaufania Bogu, ale również do czujności, roztropności i walki z zagrożeniem. Wobec epidemii respektowanie przepisów wydanych przez stosowne służby publiczne jest wyrazem troski o zdrowie innych i własne oraz realizacją przykazania miłości bliźniego. Dlatego w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br. oraz nawiązując do stanowiska abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zalecam, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Eucharystia jest szczytem i źródłem życia Kościoła, dlatego Jej sprawowanie jest tak ważne, jednak nadzwyczajna sytuacja oraz troska o zdrowie i życie własne i innych pozwala na modlitwę w domu i łączność duchową ze świątyniami. Każda Msza święta, nawet bez udziału wiernych, jest zawsze modlitwą całego Kościoła.

Piszę to z drżeniem serca, ale w poczuciu odpowiedzialności za Kościół. Wobec decyzji władz świeckich, których nie wolno ignorować, zachęcam do skorzystania z udzielonej wcześniej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. Proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Nie oznacza to jednak, że możemy zrezygnować z praktyk religijnych i chrześcijańskiego przeżywania niedzieli. Wręcz przeciwnie! Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest wezwaniem do podjęcia konkretnej i żarliwej walki duchowej – za siebie i za innych. Proszę o modlitwę w domach i rodzinach. Niech rodzice zadbają o modlitwę dzieci i młodzieży! Czas epidemii to dla nas sprawdzian dojrzałości chrześcijańskiej i wiary. Zachęcam do rodzinnej modlitwy różańcowej, drogi krzyżowej oraz domowego rozważania Pisma świętego. Pomocą w naszym życiu duchowym mogą być również telewizyjne i radiowe transmisje Mszy świętych, rekolekcje internetowe oraz wiele innych propozycji, z których możemy korzystać w domu.

Przypominam, że nadal obowiązują zalecenia Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski dotyczące środków ostrożności i praktyk religijnych. Bardzo proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

Zachęcam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościołach lub kaplicach różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Diecezję powierzam opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zapewniam o modlitwie i z serca błogosławię.

                          bp Wiesław Śmigiel, Wasz biskup

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

wtorek, 28 styczeń 2020 18:00

Kurs przedmałżeński

Zależy Wam na szczęśliwym małżeństwie, zacznijcie od dobrego przygotowaniu do niego.

Zapraszamy na kurs dla narzeczonych - Razem ku małżeństwu. Ciekawa forma, kluczowe tematy, praca w parach i grupach, spotkania prowadzone przez małżonków i specjalistów.

Tu macie możliwość odbycia obligatoryjnego przygotowania narzeczonych przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa.

Spotkania raz w tygodniu w Domu Parafialnym w Papowie Toruńskim ul. Warszawska 37, cykl 10 spotkań, Sobota g. 19.00.
Rozpoczynamy od 1 lutego a kończymy 4 kwietnia 2020 r.

To ekscytująca przygoda ku małżeństwu, poświęć tylko swój czas dla jeszcze większego szczęścia.

Możesz zapisać się badź zadać pytanie pisząc lub dzwoniąc
tel: 883 010 995

Data i dzień tygodnia

od godz.

Miejscowość

Ulice

27.12.2019 – piątek

15.00

Zakrzewko

1.       Od Państwa Dębskich w kierunku Gostkowa

2.       Od Państwa Parzyszek w kierunku Ostaszewa

28.12.2019 - Sobota

9.00

Zakrzewko

1.       Od ulicy Polnej w Papowie w stronę Zakrzewka

2.       Od Państwa Dołęga w stronę Zakrzewka

29.12.2019 - Niedziela

13.00

Koniczynka

1.       Cała miejscowość od strony Papowa po lewej stronie

2.       Cała miejscowość od strony Papowa po prawej stronie

30.12.2019 - Poniedziałek

15.00

 

Papowo Toruńskie

1.       Parkowa, Spółdzielcza, Kościelna, Kanałowa

2.       Ul. Deszczowa, Osiedlowa

31.12.2019 - Wtorek

13.00

Papowo Toruńskie Sołectwo Drążkowo

1.       Ul. Lipowa, Brzozowa

2.       Ul. Słoneczna, Jesionowa, Tęczowa

2.01.2020 - Czwartek

15.00

Papowo Toruńskie

1.       Ul. Dworcowa

2.       Ul. Polna, Łąkowa, Malwowa, Wiejska, Żytnia, Jęczmienna,  Kasztanowa

3.01.2020 - Piątek

15.00

Papowo Toruńskie

1.       Ul. Warszawska numery nieparzyste od kościoła w kierunku Łysomic

2.       Ul. Warszawska numery nieparzyste od kościoła w kierunku Grębocina

4.01.2020 - Sobota

9.00

Papowo Toruńskie

1.       Ul. Warszawska numery parzyste od kościoła w kierunku Łysomic

2.       Ul. Warszawska numery parzyste od kościoła w kierunku Grębocina

5.01.2020 - Niedziela

13.00

Łysomice

1.       Miętowa, Liliowa, Stokrotkowa, Storczykowa,

2.       Chabrowa, Dobra, Miła, Kanałowa, Szafranowa, Lawendowa

6.01.2020 - Poniedziałek

13.00

Łysomice

1.       ul., Porzeczkowa, Malinowa, Rabarbarowa

2.       ul. Wiśniowa, Agrestowa

7.01.2020 – Wtorek

15.00

Łysomice

1.       ul. Makowa, Jeżynowa, Rumiankowa

2.       ul. Astrowa, Bratkowa, Goździkowa, Tulipanowa, Wrzosowa

8.01.2020 – Środa

15.00

Łysomice

1.       ul. Bukowa, Akacjowa, Grabowa

2.       ul. Długa, Cicha

9.01.2020 – Czwartek

15.00

Łysomice

1.       ul. Klonowa, Wierzbowa

2.       ul. Łąkowa, Wiązowa, Ziołowa

10.01.2020 - Piątek

15.00

Łysomice

1.       ul. Brzozowa, Jesionowa, Kasztanowa, Jodłowa, Cedrowa

2.       ul.  Zbożowa, Owsiana, Żytnia, Jęczmienna, Pszeniczna

11.01.2020 – Sobota

9.00

Łysomice

1.       ul. Ogrodowa (od strony torów)

2.       ul. Ogrodowa (od strony Papowa)

12.01.2020 – Niedziela

13.00

Łysomice

1.       ul. Polna

2.       ul. Morelowa, Wspólna, Modrzewiowa

13.01.2020 - Poniedziałek

15.00

Łysomice

1.       ul. Sadowa

2.       ul. Sadowa

14.01.2020 - Wtorek

15.00

Łysomice

1.       ul. Fiołkowa ,Sosnowa, Kwiatowa

2.       ul. Lniana, Gdańska, Łanowa, Skowronkowa

15.01.2020 - Środa

15.00

Łysomice

1.       Ul. Lipowa

2.       Ul. Hebanowa

 

16. 01.2020  - Czwartek

15.00

Łysomice

1.       ul. Leśna

2.       ul. Toruńska, Wiejska

 

17. 01.2020 - Piątek

15.00

Łysomice

1.       ul. Warszawska numery nieparzyste (od strony szkoły), Jagodowa

2.       ul. Warszawska numery nieparzyste (od strony Papowa), Narcyzowa

18.01.2020 - Sobota

9.00

Łysomice

1.       ul. Warszawska numery parzyste (od strony urzędu gminy)

2.       ul. Warszawska numery parzyste (od strony Papowa)

 

19.01.2020 – Niedziela

13.00

Papowo Toruńskie - Osieki

1.       ul. Leśna

2.       ul. Świerkowa i Wiśniowa

20.01.2020 - Poniedziałek

15.00

Papowo Toruńskie - Osieki

1.       ul. Heweliusza

2.       ul. Kanałowa i Owocowa

21.01.2020 - Wtorek

15.00

Papowo Toruńskie-Osieki

1.       ul. Bukowa

2.       ul. Dębowa

 

22. 01.2020- Środa

15.00

Papowo Toruńskie-Osieki

1.       ul. Sosnowa, Narcyzowa, Krótka, Zbożowa

2.       ul. Kopernika, Jodłowa

 

23. 01.2020- Czwartek

15.00

Papowo Toruńskie-Osieki

1.       ul. Modrzewiowa i Ogrodowa

2.       ul. Daglezjowa, Jarzębinowa, Leszczynowa, Cyprysowa

24.01.2020 - Piątek

15.00

Kolęda uzupełniająca